Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

CHI TIẾT PHIÊN

Quay lại

TIẾP CẬN BỆNH THẦN KINH CƠ

WS5 | 08:00 - 10:00 | 04/08/2024 | HỘI TRƯỜNG C (PHÒNG HUẾ - HỘI AN)

Chủ tọa:

GS.TS.BS.Umapathi Thirugnanam
National Neuroscience Institute, Singapore
GS.TS.BS.Nortina Shahrizaila
University of Malaya, Malaysia
08:00 - 10:00 Điểm tâm thần kinh nhãn khoa
 
Smartphone scan để gửi câu hỏi
Hỏi Đáp - Bình luận

Gửi Câu hỏi/Bình luận: