Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC 2024

Trưởng Ban Tổ Chức:

TS. Lê Văn Tuấn – Tổng Thư Ký Hội

Ban Tổ Chức:

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công – Chủ Tịch Hội

PGS.TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu - Ủy Viên

ThS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa - Ủy Viên

Ban Thư Ký:

Ms. Tôn Thị An