Hội nghị Thần Kinh - Hội Thần kinh học Việt Nam

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ BÁO CÁO POSTERS

THƯ MỜI NỘP TÓM TẮT (ABSTRACT) VÀ BÁO CÁO POSTERS

Lời ngỏ:

 • Hoạt động tiếp nhận, bình duyệt và tổ chức trưng bày, báo cáo các posters đã trở thành một hoạt động thường xuyên tại các Hội nghị khoa học do Hội Thần kinh học Việt Nam tổ chức nhằm mục đích mở thêm không gian khoa học tại hội nghị để các đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp trẻ, trình bày các trường hợp lâm sàng hay, các thành quả nghiên cứu mới, hướng đến thói quen tiếp cận các hội nghị quốc tế bằng cách nộp tóm tắt (abstract) để nhận cơ hội tham dự và báo cáo poster.
 • Hội nghị khoa học toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Những tiến bộ trong thực hành lâm sàng Thần kinh” sẽ diễn ra tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 02 - 04 tháng 8. Hội Thần kinh học Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận các tóm tắt (abstract) để bình duyệt và tổ chức trưng bày, báo cáo, trao giải posters.
 • Mỗi poster là một mảnh ghép, góp phần tạo nên không gian khoa học phong phú, chất lượng và chuyên nghiệp tại hội nghị của Hội thần kinh học Việt Nam.

Thời gian:

 • Nộp tóm tắt (abstract) và Bình duyệt: từ 01.02 đến 30.06.2024.
 • Nhận thông báo chấp nhận: từ 01.07 đến 14.07.2024.
 • Nộp poster chính thức: từ 15.07.2024 đến 28.07.2024.

Cách nộp và nhận thông tin:

 • Nộp tóm tắt (abstract), poster chính thức, nhận thông báo chấp nhận qua hộp thư điện tử chính thức của hội nghị khoa học toàn quốc năm 2024: contact@hoinghithankinh.com
 • Các câu hỏi khác: gửi thư về hộp thư điện tử chính thức của hội nghị hoặc liên lạc: Nguyễn Lê Trung Hiếu: ngletrunghieu@gmail.com; Hoàng Tiến Trọng Nghĩa: dr.hnghia@gmail.com

Qui ước về bài tóm tắt (abstract):

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Tiêu đề: không quá dài nhưng phải thể hiện rõ bản chất của báo cáo. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong tiêu đề, hạn chế viết tắt.
 • Nội dung: không quá 350 từ, không bao gồm tiêu đề và tác giả, bảng, biểu đồ, hình ảnh; trình bày ngắn gọn và rõ ràng và đầy đủ các mục: cơ sở, mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận, từ khóa, từ viết tắt; nhấn mạnh các khía cạnh mới và quan trọng cần báo cáo.
 • Bản quyền: có sự đồng ý của tất cả các tác giả có tên trên bản tóm tắt (abstract).
 • Y đức: đúng qui định về y đức.

Qui ước về trình bày poster:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Kích thước: khổ giấy A0 (841 x 1189mm hay 33,1 x 46,8 inch)
 • Trình bày: nội dung tương tự bản tóm tắt, có hình ảnh, bảng, biểu đồ đẹp, bố cục dễ đọc, có logo, thông tin về hội nghị; có thông tin liên lạc của tác giả chính.
 • Báo cáo: Tác giả đại diện của poster được chọn phải có mặt tại nơi trưng bày poster của nhóm để báo cáo (bằng tiếng Anh) trong khung giờ 11h đến 14h ngày 03 tháng 8 năm 2024.

Tiêu chí, bình duyệt và chấm giải:

 • Tiêu chí: có tính thú vị, đang được chuyên ngành quan tâm; có tính mới, phương pháp mới, hay ý tưởng mới và có tính ứng dụng trong thực hành lâm sàng thần kinh.
 • Ban bình duyệt: Ban chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam và Ban tổ chức.
 • Ban giám khảo (dự kiến): GS Umapathi Thirugnanam, GS Lim Kheng Seang và Ban tổ chức.

Giải thưởng:

 • Tác giả đại diện trình bày poster tại Hội nghị: miễn phí đăng ký tham dự hội nghị.
 • Posters: 06 giải thưởng dành cho 6 posters đáp ứng tốt nhất tất cả các tiêu chí và tác giả đại diện báo cáo xuất sắc.

Các tin khác